ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 

บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกัันภัยจำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident Insurance) หรือ PA

 

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

 

ความคุ้มครอง:

1. คุ้มครอง ชีวิตร่างกายของผู้เอาประกัน อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

แนวทางการพิจารณารับประกัน:

1. อายุ

2. สุขภาพ

3. อาชีพ

กรณีเป็นกลุ่มในรุปแบบบริษัท ต้องใช้รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบริษัท

2. ธุรกิจประเภทใด

3. พนักงานมีตำแหน่งใดบ้าง

4. จำนวนพนักงาน ชาย / หญิง

5. ทุนประกันแต่ละตำแหน่งงาน

รายละเอียดที่ใช้แจ้งงาน

1. กรอกแบบฟอร์มใบคำขอของบริษัทที่จะทำประกัน

2. ชื่อ-นามสกุล

3. สำเนาบัตรประชาชน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. ลูกค้ารายบุคคล

2. ลูกค้ากลุ่มครอบครัว

3. ลูกค้ารายกลุ่มบริษัท

Visitors: 799,033